รายวิชาศึกษาทั่วไป

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Psychology)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
– ความหมายของวิชาจิตวิทยา
– ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยา
– แนวคิดสำคัญของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ
– การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
 
2  ความแตกต่างระหว่างบุคคล
– ลักษณะของความแตกต่างระหว่างบุคคล
– อิทธิพลของพันธุกรรม
– อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
– ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
 
3  บุคลิกภาพ
– ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ
– ทฤษฏีบุคลิกภาพ
– การประเมินบุคลิกภาพ
– การรู้จักบุคลิกภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน
 
4  การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
– การรับรู้ตนเอง
– การรับรู้บุคคลอื่น
– การรับรู้ทางสังคม
 
5  การเรียนรู้พฤติกรรม
– ความหมายของการเรียนรู้
– รูปแบบของการเรียนรู้
– องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
 
6  พัฒนาการของมนุษย์
– พัฒนาการด้านร่างกาย
– พัฒนาการจิตใจ
– พัฒนาการทางอารมณ์
– พัฒนาการทางสังคม
 
7  การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
– ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
– ทัศนะชีวิต
– บทบาทชีวิต
– เกมทางจิตวิทยา
 
8  สอบกลางภาค
9  การเห็นคุณค่าในตนเอง
– ความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง
– ปัจจัยที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
– ลักษณะของผู้แพ้
– ลักษณะของผู้ชนะ
 
10  แรงจูงใจในการทำงาน
– ความหมายและความสำคัญของแรงจูงใจ
– ทฤษฎีการจูงใจ
– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
– การตั้งเป้าหมายในชีวิต
 
11  ความฉลาดทางอารมณ์
– ความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
– ลักษณะของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
– แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
 
12  ความเครียดและการจัดการกับความเครียด 
– ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
– ผลของความเครียด
– แนวทางการจัดการกับความเครียด
 
13  สุขภาพจิตและการปรับตัว
– ความหมายของสุขภาพจิตและการปรับตัว
– ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต
– ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
 
14  การปรับตัวที่ผิดปกติ
– ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย
– กลไกการป้องกันตนเอง
– การจัดการกับความขัดแย้งทางจิต
– แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว
 
15  สุขภาพจิตครอบครัว
– ความหมายและความสำคัญของครอบครัว
– ลักษณะครอบครัวที่มีปัญหา
– ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตครอบครัว
– แนวทางแก้ไขครอบครัวที่มีปัญหา
 
16