รายวิชาศึกษาทั่วไป

121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษา

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Computer for Education)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  การจัดการข้อมูลคอมพิวเตอร์
– แนะนำเนื้อหา และการประเมินผล
– ข้อตกลงในการเรียนและการใช้ห้องปฏิบัติการ
– หน่วยข้อมูล
– ชนิดของข้อมูล
– ประเภทของแฟ้มข้อมูล
– โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
– แฟ้มโปรแกรมและแฟ้มข้อมูล
2  ระบบสารสนเทศ
– องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
– คุณลักษณะและประโยชน์ของระบบ
– ระดับของผู้ใช้
– ประเภทของระบบสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้
3  จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์

– ประเด็นจริยธรรม
– อาชญากรรมคอมพิวเตอร์แนวทางปฏิบัติเพื่อ
การป้องกันแก้ไข
– ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกัน
4  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– ประโยชน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– ประเภทของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
– รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– โครงสร้างของระบบ
5  อาชีพทางประกาศนียบัตรคอมพิวเตอร์
– ประเภทของบุคลากร
– คุณสมบัติของบุคลากร
– หน้าที่ของบุคลากร
6  Algorithm และผังงาน
– ปัญหาและอัลกอริทึม
– ตัวอย่างอัลกอริทึม
– ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
– ขั้นตอนการแก้ปัญหา
7  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และผลกระทบ
ที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เทคโนโลยีกับองค์กร
– ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
8  สอบกลางภาค
9  แนะนำเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนใน
สัปดาห์หลังสอบกลางภาค
10  ใบงานที่ 1 MS PowerPoint 2007
11  ใบงานที่ 2 MS PowerPoint 2007
12  ใบงานที่ 3 MS PowerPoint 2007
13  ใบงานที่ 4 MS PowerPoint 2007
14  ใบงานที่ 5 MS PowerPoint 2007
15  ใบงานที่ 6 MS PowerPoint 2007
16  ทบทวนเนื้อหา