รายวิชาศึกษาทั่วไป

100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – ASEAN in the Modern World)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  – จุดมุ่งหมายของวิชา- การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในบริบทของของ
กระบวนการโลกาภิวัตน์โลกที่ไร้พรมแดน
 
2  – การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในบริบทของเศรษฐกิจไร้พรมแดน
(A paradigm shift of managing new economy in the context of the borderless world)
– ASEAN in the Modern World อาเซียนในโลกยุคใหม่
ประชาคมอาเซียน

เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ตอนที่ 1 เจรจาฑูตแห่งการค้าเสรี

ตอนที่ 2 เจรจาพาตะลุยอาเซียน

ตอนที่ 3 มุ่งหน้าไปสู่ AEC ไปด้วยกัน

ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558

ตอนที่ 5 ก้าวไปข้างหน้ากับการเจรจา

 

3  – กรอบกฎหมายและข้อกำหนดระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
4  – การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Regional Economic Integration)
และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA): ศึกษาเปรียบเทียบกรณีประชาคมยุโรป
5  – แนวคิดว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)
6  – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: นัยสำคัญและผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการของไทย
7  – การเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษาของประชาคมอาเซียน ภายใต้ ASEAN Connectivity: Logistic & Supply Management
8 – การบริหารจัดการทุนทางปัญญา (Intellectual Capital: IC) และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
9  – ASEAN Connectivity
2/2554