รายวิชาศึกษาทั่วไป

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Arts and Music Appreciation)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  ศิลปะและสุนทรียศาสตร์
-ความหมาย
-ลักษณะและประเภท
-คุณค่าความงามและความซาบซึ้ง
วิวัฒนาการของศิลปะ
-ประวัติศาสตร์ศิลป์ในแต่ละยุค
-ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะไทย
-ศิลปะไทย ศิลปิน ช่าง
-ลักษณะศิลปะไทย
-ฝึกปฏิบัติทักษะด้านดนตรี
2  คุณค่าศิลปะไทย
-ด้านศาสนา
-ด้านประวัติศาสตร์
-ด้านสุนทรียศาสตร์
-ด้านการเมือง
การอนุรักษ์ศิลปะไทย
-แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะไทย
3  สถาปัตยกรรมไทย
-ความหมายและองค์ประกอบ
-ลักษณะอาคาร
จิตรกรรมไทย
-ลักษณะและการแสดงออกของจิตรกรรมไทย
4  ประติมากรรมไทย
-วัตถุประสงค์การสร้างงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย
-ความหมายและการสร้างสรรค์
-ขอบข่ายของศิลปหัตถกรรม
ประณีตศิลป์ไทย
-ประณีตศิลป์ที่ทำด้วยวัสดุต่างๆ
-ประณีตศิลป์เกี่ยวกับผ้า
5  มัณฑนศิลป์
-บทบาทและหน้าที่และประโยชน์ของงานมัณฑนศิลป์
-ฝึกปฏิบัติทักษะด้านดนตรี
นาฏศิลป์ไทย
-ประวัติความเป็นมา
-ประเภทและลักษณะการแสดง
6  ประเภทเครื่องดนตรีไทย
-การจำแนกประเภทเครื่องดนตรีไทย
-เครื่องดีด
-เครื่องสี
 
7  ประเภทเครื่องดนตรีไทย
-เครื่องตี
-เครื่องเป่า
 
8 ดนตรี
-ความหมาย
ประเภทเครื่องดนตรีสากล
-การจำแนกประเภทเครื่องดนตรีสากล
9  ประเภทเครื่องดนตรีสากล
-ประเภทเครื่องสาย
10  ประเภทเครื่องดนตรีสากล
-ประเภทเครื่องเป่าลมไม้
 
11  ประเภทเครื่องดนตรีสากล
-ประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
 
12  ประเภทเครื่องดนตรีสากล
-ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว
 
13  ประเภทเครื่องดนตรีสากล
-ประเภทเครื่องกระทบ
 
14  องค์ประกอบดนตรี
-ความสำคัญ
-การแบ่งองค์ประกอบของดนตรี
15  ประเภทวงดนตรี
-วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า
-แตรวง
-วงโยธวาทิต
-วงแชมเบอร์มิวสิค
16  ประเภทวงดนตรี
-วงแจ๊ส
-วงป็อบปูล่ามิวสิค
-วงคอมโบ
-วงชาร์โด