รายวิชาศึกษาทั่วไป

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Information Technology)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนะนำเนื้อหา และการประเมินผล
– ข้อตกลงในการเรียนและการใช้ห้องปฏิบัติการ
– ความหมายของคอมพิวเตอร์
– วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์
– คุณสมบัติและประเภทของคอมพิวเตอร์
– คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
– องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
2  อินเทอร์เน็ต
– ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
– การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
– การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต
– การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต
– โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
– ส่วนประกอบของ URL
– การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engines
– ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– การสมัครสมาชิกและการรับ-ส่ง e-mail
– บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
3  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
– การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์
– รหัสแทนข้อมูล
– หน่วยประมวลผลกลาง
– หน่วยความจำหลัก
– หน่วยรับข้อมูล
4  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ต่อ)
– หน่วยแสดงผล
– หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
– อุปกรณ์สำรองข้อมูลอื่น ๆ
5  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
– ซอฟต์แวร์ระบบ
– ซอฟต์แวร์ประยุกต์
– ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
– ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
– การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
6  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
– องค์ประกอบของการสื่อสาร
– ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูล
– ชนิดของสัญญาณข้อมูล
– โมเด็มและวิธีการสื่อสารข้อมูล
– รูปแบบการสื่อสารข้อมูล
7   สอบกลางภาค
8 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– ความหมาย
– ประวัติความเป็นมา
– องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
– ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
– การประยุกต์ใช้งาน
     
9  แนะนำเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนในสัปดาห์หลังสอบกลางภาค
10  ใบงานที่ 1 PhotoScape
11  ใบงานที่ 2 Adobe Dreamweaver
12  บงานที่ 3 Adobe Dreamweaver
13  ใบงานที่ 4 Adobe Dreamweaver
14  ใบงานที่ 5 Adobe Dreamweaver
15  ใบงานที่ 6 Adobe Dreamweaver
16  รายงานเรื่องเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์