รายวิชาศึกษาทั่วไป

113-109 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Thai for Presentation)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  แนะนำรายวิชา
– การใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
– หลักการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
2  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
– คำ /ความหมายของคำ
– รูปแบบประโยค
 
3  ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
– ภาษาพูด ภาษาเขียน
– ภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ/ระดับภาษา
– ตัวอย่างการใช้ภาษา
 
4  ทักษะการรับสาร
1.การฟัง
– จุดมุ่งหมายของการฟัง
– มารยาทในการฟัง
2.การอ่าน
– การอ่านจับใจความสำคัญ
5  ทักษะการส่งสาร
1.การพูด
2.การเขียน
– จุดประสงค์การส่งสาร
– การเตรียมเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดสาร
3.สื่อที่ใช้ในการทอดสาร
 
6  การพูดเพื่อการนำเสนอ
– การพูดขั้นพื้นฐาน
– การพูดในที่สาธารณะ
– การกล่าวอวยพร
7  การพูดเพื่อการนำเสนอ (ต่อ)
– การเป็นพิธีกร
– การอภิปราย
– การสาธิต
8  สอบกลางภาค
9  การอ่านและการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ
10  การเขียนเพื่อการนำเสนอ
– การเขียนโครงเรื่อง
11  การเขียนเพื่อการนำเสนอ
– การเขียนเรียงความ
– การเขียนบทความ
12  การรายงาน
– การเขียนรายงานวิชาการ
– ส่วนประกอบของรายงานวิชาการ
13  การรายงาน (ต่อ)
– การเขียนรายงานการประชุม
14  การเขียนโครงการ
– ความสำคัญของการเขียนโครงการ
– ลักษณะการเขียนโครงการ
– ประเภทของโครงการ
15  การสมัครงาน
– จดหมายสมัครงาน
– การกรอกแบบฟอร์ม
– ประวัติย่อ