รายวิชาศึกษาทั่วไป

113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Thai Usage for Communication)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  หลักการสื่อสารในชีวิตประจำวัน– ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
– จุดประสงค์ของการสื่อสาร
– องค์ประกอบของการสื่อสาร
– ประเภทของการสื่อสาร
– ปัญหา/อุปสรรคของการสื่อสาร
2  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร– การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
– ภาษา
– คำ/ความหมายของคำ
– ประโยค
3  ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง– ภาษาพูด ภาษาเขียน
– ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ/ระดับภาษา
– ตัวอย่างการใช้ภาษา
4  การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย– คำราชาศัพท์
– การใช้ราชาศัพท์
– คำนามราชาศัพท์
– คำกริยาราชาศัพท์
– การใช้คำราชาศัพท์ที่น่าสนใจ
5  การฟัง– การจับประเด็นสำคัญ
– การจดคำบรรยาย
6  การพูด– การเตรียมการพูด
– บุคลิกภาพของผู้พูด
– การพูดในที่ประชุม
7  การพูดในโอกาสต่างๆ / การสื่อสารทางโทรศัพท์– จุดประสงค์ของการสื่อสารทางโทรศัพท์
– หลักของการสื่อสารทางโทรศัพท์
– มารยาทในการโทรศัพท์
8  สอบกลางภาค
9  การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ– จุดประสงค์ของการอ่าน
– วิธีการอ่านหนังสือ
– ขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญ
10  การอ่านและการเก็บบันทึกข้อมูล– หัวเรื่อง แหล่งที่มาของข้อมูล และเนื้อเรื่อง
– ตัวอย่าง ส่วนประกอบการเก็บบันทึกข้อมูล
11  หลักการเขียนทั่วไปและการเขียนโครงเรื่อง– ความสำคัญของการเขียน
– จุดประสงค์ของการเขียน
– รูปแบบการเขียน
– ขั้นตอนการเขียน
– การเขียนโครงเรื่อง
12  การเขียนย่อหน้าและเรียงความ– การเขียนย่อหน้า
– ชนิดของย่อหน้า
– ส่วนประกอบของย่อหน้า
– หลักการเขียนย่อหน้า
– การเขียนเรียงความ /การเขียนความเรียง
– โวหาร
– เครื่องหมายวรรคตอน
13  การเขียนย่อหน้าและเรียงความ– การเขียนรายงานวิชาการ
– ขั้นตอนและหลักการเขียนรายงานวิชาการ
– ส่วนประกอบของรายงานวิชาการ
– ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงานส่วนเนื้อเรื่อง
– การเขียนเชิงอรรถ
– ส่วนอ้างอิง
– บรรณานุกรม
– หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม
14  การเขียนจดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุม– คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
– จดหมายเชิญประชุม
– รายงานการประชุม
15  จดหมายสมัครงาน– จดหมายส่วนตัว
– จดหมายธุรกิจ
– จดหมายราชการ
– จดหมายสมัครงาน
– แบบฟอร์มจดหมายสมัครงาน
16  การสัมภาษณ์งาน– การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์
– การวางตัวขณะสัมภาษณ์
– คำถามที่มักใช้ในการสอบสัมภาษณ์
– ลักษณะไม่เหมาะสมที่เป็นอุปสรรคต่อการสัมภาษณ์งาน