รายวิชาศึกษาทั่วไป

100-107 อารยธรรมศึกษา

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Civilization Studies)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  ความหมายของอารยธรรม
-การแบ่งยุคสมัยทางประวติศาสตร์
-สมัยก่อนประวัติศาสตร์
-มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
2  แม่แบบอารยธรรมโลก
-อารยธรรมอียิปต์
-อารยะรรมเมโสโปเตเมีย
-ความเจริญด้านต่าง ๆ ของ ๒ อารยธรรม
-มรดกทางอารยธรรม
3  อารยธรรมอินเดียโบราณ
-อารยธรรมสินธุ
-อารยธรรมอารยัน
-ศาสนาในอินเดีย
4  อารยธรรมจีนโบราณ
-สมัยราชวงศ์ต่าง ๆ ของจีน
-ปรัชญาเมธีคนสำคัญ
-ความเจริญทางศิลปวิทยาการ
5  อารยธรรมกรีกและโรมันโบราณ
-ความเจริญทางปรัชญาและศิลปวิทยาการ
-มรดกทางอารยธรรมที่มีต่อโลกตะวันตก
6  อารยธรรมสมัยกลาง
-อารยธรรมยุโรป
-อารยธรรมไบแซนไทน์
-อารยธรรมอิสลาม
7  การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
-สาเหตุและขบวนการฟื้นฟูฯ
-นักมนุษยนิยมและอิทธิพลทางความคิด
-ศิลปกรรมและศิลปินคนสำคัญ
8 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย
-ความเป็นมาของชนชาติไทย
-พัฒนาแว้นแค้นในสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัย
-อาณาจักรสุโขทัย
9  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย
-อาณาจักรอยุธยา
10  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย
-อาณาจักรธนบุรี
-อาณาจักรรัตนโกสินทร์
11  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย
-ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
-ขนบธรรมเนียมและค่านิยมบางประการ
12  สถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมไทย
13  นาฎศิลป์และดุริยางศิลป์ของไทย
14  วรรณกรรมไทย
15  ภูมิปัญญาไทย