รายวิชาศึกษาทั่วไป

100-104 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Human Relations and Personality Development)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8  สอบกลางภาค
9
10
11
12
13
14
15
16