รายวิชาศึกษาทั่วไป

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Mathmatics)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  แนะนำรายวิชา อธิบายเค้าโครงและขอบเขตรายวิชา มอบหมายงาน
2  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
– การให้เหตุผล (แบบอุปนัย)
3  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น– การให้เหตุผล (แบบนิรนัย)
4  พื้นที่และปริมาตร– การหาพื้นที่
5  พื้นที่และปริมาตร-การหาปริมาตร
6  การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางสถิติ
– การอ่านและแปลความหมายข้อมูลจากการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
7  การแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน– ดัชนีมวลกาย
8  สอบกลางภาค
9  อัตราส่วนและสัดส่วน– การเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วย
10  ร้อยละ และการประยุกต์– ร้อยละ และการประยุกต์
11  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)– การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
12  การคิดค่าสาธารณูปโภค– การคิดค่าน้ำ- การคิดค่าไฟฟ้า
13  ภาษีเงินได้– การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรม
14  นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา (กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 4)
15  นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา (กลุ่มที่ 5 ถึง กลุ่มที่ 7)