รายวิชาศึกษาทั่วไป

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Philosophy)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1
  •  แนะนำกระบวนการเรียนการสอน
  • บทนำ สาระวิชา การเตรียมตัวเรียน
  • เกริ่นนำเนื้อหาในรายวิชา
    • การวัดและประเมินการเรียนการสอน(Timeline)
2  ความหมายความสำคัญและธรรมชาติของปรัชญา
3  ปรัชญาอริสโตเติล
4  ปรัชญาของซิกมันด์ ฟรอยด์
5  หลักปรัชญาของ จอห์น ดิวอี้
6  ปรัชญาชีวิต
7  สอบกลางภาค
8 ศาสนากับชีวิต
9  ปรัชญาด้านเศรษฐกิจ
10  ปรัชญาประชาธิปไตย
11  ปรัชญาพระพุทธศาสนา
12  ปรัชญาศาสนาคริสต์และอิสลาม
13  นักศึกษารายงานกลุ่ม
14  นักศึกษารายงานกลุ่ม
15  นักศึกษารายงานกลุ่ม
16  นักศึกษารายงานกลุ่ม