รายวิชาศึกษาทั่วไป

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Statistics for Data Analysis)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
2  การเก็บรวบรวมข้อมูล
3  การสุ่มตัวอย่าง
4  การนำเสนอข้อมูล
5  การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟและแผนภูมิ
6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบบรรยายและแบบอ้างอิง
7  การแจกแจงความถี่- การแจกแจงความถี่แบบทางเดียว

– การแจกแจงความถี่แบบสองทาง

8  สอบกลางภาค
9  การหาค่าสถิติเบื้องต้น
– ค่าเฉลี่ย
– ค่าฐานนิยม
10  ตำแหน่งข้อมูล
11  การวัดการกระจาย
12  คะแนนมาตรฐาน
– คะแนนมาตรฐาน
– โค้งความถี่
13  การอ่านและแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ
14  ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจอย่างง่าย
15  การนำเสนอรายงานกลุ่ม  (กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 5)
16  การนำเสนอรายงานกลุ่ม  (กลุ่มที่ 6 ถึงกลุ่มที่ 10)