รายวิชาศึกษาทั่วไป

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Physical Education and Recreation)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  การเลือกเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

 • แนะนำเค้าโครงรายวิชา
 • ระเบียบการแต่งกาย เวลาเรียน
 • การใช้สถานที่ การวัดและการประเมินผล
 • หลักการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม กับการออกกำลังกาย
2  สุขภาพกับชีวิตประจำวัน

 • สุขภาพกับชีวิตประจำวัน
 • ประวัติของกีฬาและกฎและกติกาของกีฬา
 • การอบอุ่นร่างกาย
3  การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

 • การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
 • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที
4  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 • หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่
5  การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

 • การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
 • การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ห้อง FITNESS
 • ทักษะการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่(ต่อ)
 
6  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

 • การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 • ทักษะการใช้อุปกรณ์กีฬา
 
7  การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

 • การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
 • ทักษะกีฬาเพื่อการเล่นทีม
 
8  สอบกลางภาค
9  โรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

 • โรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
10  ปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อวัยรุ่น

 • ปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อวัยรุ่น
 • การจัดการแข่งขันกีฬา รอบรองและรอบชิงชนะเลิศ
 
11  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

 • การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
12  โภชนาการที่ทำลายสุขภาพ

 • โภชนาการที่ทำลายสุขภาพ
 • การจัดการแข่งขันกีฬา รอบแรก
 
13  นันทนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่  1

 • นันทนาการเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่  1
 • ศึกษาการแข่งขันกีฬาจาก DVD
 • การแข่งขันและการเล่นทีม
14  นันทนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่  2

 • นันทนาการเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่  2
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
 
15  นันทนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่  3

 • นันทนาการเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่  3
 • ทักษะกีฬาเพื่อการแข่งขัน
16  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

 • สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
 • การจัดการแข่งขันกีฬา รอบที่สอง