รายวิชาศึกษาทั่วไป

114-202 ภาษาอังกฤษ 4

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – English IV)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  Introduction
2  Unit 6: Eating Well
– Preview
– Lesson 1
– Lesson 2
3  TOEFL (English 3)
4 Unit 6: Eating Well
– Lesson 3
– Lesson 4
– Review
 
5  Unit 7: About Personality

– Preview
– Lesson 1
– Lesson 2
6  Unit 7: About Personality
– Lesson 3
– Lesson 4
7  Self-study/Ellis Program
8 Mid-Term
9  Unit 8: The Arts
– Preview
– Lesson 1
– Lesson 2
10  Unit 8: The Arts
– Lesson 3
– Lesson 4
– Review
 
11  Unit 9: Living with Computers
– Preview
– Lesson 1
– Lesson 2
12  Unit 9: Living with Computers
– Lesson 3
– Lesson 4
– Review
13  Unit 10: Ethics and Values
– Preview
– Lesson 1
– Lesson 2
 
14  Unit 10: Ethics and Values
– Lesson 3
– Lesson 4
– Review
 
15  Self-study/ELLIS Program
16  TOEFL (English 4)
17  Final