รายวิชาศึกษาทั่วไป

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education – Life and Environment)

สัปดาห์ที่ หัวข้อ ศึกษาทั่วไป หมายเหตุ
Slide เอกสาร แบบทดสอบ
1  ความสำคัญของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
-นิยามความหมายของสิ่งแวดล้อม
-โลกและสิ่งแวดล้อม
-วิวัฒนาการของมนุษย์
-การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของมนุษย์
-วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
-ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 
2  มนุษย์กับคุณภาพชีวิต(อาหารกับพลังงานชีวิต)
-สารอาหารที่ให้พลังงาน
-สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน
-โภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
3  มนุษย์กับคุณภาพชีวิต(ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์)
-ระบบโครงกระดูก (skeletal system)
-ระบบกล้ามเนื้อ (Muscle system)
-ระบบย่อยอาหาร (digestive system)
-ระบบหายใจ (respiratory system) และระบบไหลเวียน (circulatory system)
-ระบบขับถ่าย (excretory system)
-ระบบสืบพันธุ์
-ระบบประสาท (nervous system)
-ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)
4  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
-ระบบนิเวศ
-องค์ประกอบของระบบนิเวศ
-การหมุนเวียนของแร่ธาตุในระบบนิเวศ
5  ทรัพยากรธรรมชาติด้านชีวภาพ
-ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
-ความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ทรัพยากรป่าไม้
-ทรัพยากรสัตว์ป่า
6  ทรัพยากรธรรมชาติด้านชีวภาพ
-ระบบนิเวศทางทะเล
-ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์
7  ทรัพยากรธรรมชาติด้านกายภาพ
-ทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
-ทรัพยากรอากาศ
-ทรัพยากรดิน
-ทรัพยากรหินและแร่
8  สอบกลางภาค
9  พลังงาน
-นิยามของพลังงาน
-พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
-พลังงานที่ใช้แล้วไม่หมด
-พลังงานทดแทน
-ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการใช้ทรัพยากรพลังงาน
10  ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
-ความสำคัญของชั้นบรรยากาศโลก
-ส่วนผสมของบรรยากาศและชั้นบรรยากาศของโลก
-กลไกควบคุมภูมิอากาศ
-ปรากฎการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect)
-โลกร้อนขึ้น (global warming)
-ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น (sea level rising)
-โอโซนลดลง (ozone depletion)
-สาเหตุปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง
-ผลกระทบจากปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศลดลง
11  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
-เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology; CT)
-เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)
-นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology)
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technology :ICT)
-เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์  (Materials Technology)
12  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม(ต่อ)
-นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology)
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technology :ICT)
-เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์  (Materials Technology)
13  วิถีการดำเนินชีวิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง : ความหมายและความสำคัญ
-การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-ประการที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
14  กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของไทยและกติกาสากล
-นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
-กฏหมายสิ่งแวดล้อมของไทย
-การบังคับใช้กฏหมายและความรับผิด
-การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)
-กติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อม
15  รายงานหน้ากลุ่มชั้นเรียน