รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงค์  เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความคิดที่เป็นอิสระและเป็นระบบ  มีมนุษย์สัมพันธ์  และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นความกว้างและบูรณาการมากกว่าความลึก  รายวิชาเหล่านี้มิได้เป็นการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่วิชาการที่สูงขึ้น  แต่เป็นการนำวิชาการในสาขาต่างๆ    เข้าสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของนักศึกษาในลักษณะของบูรณาการ   โดยเน้นการสร้างคุณลักษณะ ของนักศึกษา (Character Building)      ดังนี้คือ “ขยัน สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้วิสัยทัศน์สากล” รวมทั้งเน้นในเรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพ  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์   ควบคู่กันไป


ดร.พรชัย  มงคลวนิช
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยสยาม