รายวิชาศึกษาทั่วไป

  • All
  • 1/2557
  • 2/2557

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม

รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดที่เป็นอิสระและเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์ และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นความกว้างและบูรณาการมากกว่าความลึก รายวิชาเหล่านี้มิได้เป็นการเตรียมนักศึกษาเข้าสู่วิชาการที่สูงขึ้น แต่เป็นการนำวิชาการในสาขาต่างๆ เข้าสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของนักศึกษาในลักษณะของบูรณาการ โดยเน้นการสร้างคุณลักษณะ ของนักศึกษา (Character Building) ดังนี้คือ “ขยัน สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้วิสัยทัศน์สากล” รวมทั้งเน้นในเรื่องกีฬาเพื่อสุขภาพ ดนตรีและสุนทรียศาสตร์ ควบคู่กันไป