121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ Print
(Read : 7484 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education - )

สัปดาห์ที่
หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide
เอกสาร
แบบทดสอบ
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนะนำเนื้อหา และการประเมินผล
- ข้อตกลงในการเรียนและการใช้ห้องปฏิบัติการ
- ความหมายของคอมพิวเตอร์
- วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์
- คุณสมบัติและประเภทของคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

2 อินเทอร์เน็ต
- ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
- การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
- การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต
- โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
- ส่วนประกอบของ URL
- การค้นหาข้อมูลด้วย Search Engines
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- การสมัครสมาชิกและการรับ-ส่ง e-mail
- บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

3 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์
- รหัสแทนข้อมูล
- หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยความจำหลัก
- หน่วยรับข้อมูล

4 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ต่อ)
- หน่วยแสดงผล
- หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
- อุปกรณ์สำรองข้อมูลอื่น ๆ

 

5 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ซอฟต์แวร์ระบบ
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์
- ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
- การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูล
- ชนิดของสัญญาณข้อมูล
- โมเด็มและวิธีการสื่อสารข้อมูล
- รูปแบบการสื่อสารข้อมูล

7 สอบกลางภาค


 

 

8 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- ความหมาย
- ประวัติความเป็นมา
- องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
- ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
- การประยุกต์ใช้งาน

9 แนะนำเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่เรียนในสัปดาห์หลังสอบกลางภาค

 

10 ใบงานที่ 1 PhotoScape

 

11 ใบงานที่ 2 Adobe Dreamweaver

 

12 บงานที่ 3 Adobe Dreamweaver

 

13 ใบงานที่ 4 Adobe Dreamweaver

 

14 ใบงานที่ 5 Adobe Dreamweaver

 

15 ใบงานที่ 6 Adobe Dreamweaver

 

16 รายงานเรื่องเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์