Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

113-109 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ Print E-mail
(Read : 12182 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education -)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
เอกสาร
แบบทดสอบ
1 แนะนำรายวิชา
- การใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
- หลักการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Microsoft-Power-Point-n-icon

vdo

youtube

2

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- คำ /ความหมายของคำ
- รูปแบบประโยค

vdo

3

 

ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
- ภาษาพูด ภาษาเขียน
- ภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ/ระดับภาษา
- ตัวอย่างการใช้ภาษา

youtube

youtube

youtube

youtube

4

ทักษะการรับสาร
1.การฟัง
- จุดมุ่งหมายของการฟัง
- มารยาทในการฟัง
2.การอ่าน
- การอ่านจับใจความสำคัญ

a

5

ทักษะการส่งสาร
1.การพูด
2.การเขียน
- จุดประสงค์การส่งสาร
- การเตรียมเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดสาร
3.สื่อที่ใช้ในการทอดสาร

youtube

youtube

vdo

6

การพูดเพื่อการนำเสนอ
- การพูดขั้นพื้นฐาน
- การพูดในที่สาธารณะ
- การกล่าวอวยพร


7

การพูดเพื่อการนำเสนอ (ต่อ)
- การเป็นพิธีกร
- การอภิปราย
- การสาธิต

a

8

สอบกลางภาค
a

9

การอ่านและการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ

a

10

การเขียนเพื่อการนำเสนอ
- การเขียนโครงเรื่อง

a

11

การเขียนเพื่อการนำเสนอ
- การเขียนเรียงความ
- การเขียนบทความ

a

12

การรายงาน
- การเขียนรายงานวิชาการ
- ส่วนประกอบของรายงานวิชาการ

aa

13

การรายงาน (ต่อ)
- การเขียนรายงานการประชุม

a

14

การเขียนโครงการ
- ความสำคัญของการเขียนโครงการ
- ลักษณะการเขียนโครงการ
- ประเภทของโครงการ

a

15

การสมัครงาน
- จดหมายสมัครงาน
- การกรอกแบบฟอร์ม
- ประวัติย่อ

a