Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
(Read : 27520 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education - Psychology)

สัปดาห์ที่
หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide
เอกสาร
แบบทดสอบ
แบบทดสอบออนไลน์
1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
- ความหมายของวิชาจิตวิทยา
- ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยา
- แนวคิดสำคัญของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ
- การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา

jabber_online

2
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ลักษณะของความแตกต่างระหว่างบุคคล
- อิทธิพลของพันธุกรรม
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
- ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

jabber_online
3

บุคลิกภาพ
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ
- ทฤษฏีบุคลิกภาพ
- การประเมินบุคลิกภาพ
- การรู้จักบุคลิกภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน

jabber_online
4
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
- การรับรู้ตนเอง
- การรับรู้บุคคลอื่น
- การรับรู้ทางสังคม

jabber_online


5
การเรียนรู้พฤติกรรม
- ความหมายของการเรียนรู้
- รูปแบบของการเรียนรู้
- องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
jabber_online6
พัฒนาการของมนุษย์
- พัฒนาการด้านร่างกาย
- พัฒนาการจิตใจ
- พัฒนาการทางอารมณ์
- พัฒนาการทางสังคม

jabber_online
7
การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ทัศนะชีวิต
- บทบาทชีวิต
- เกมทางจิตวิทยา

jabber_online
สอบกลางภาค
9
การเห็นคุณค่าในตนเอง
- ความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
- ลักษณะของผู้แพ้
- ลักษณะของผู้ชนะ

jabber_online

10
แรงจูงใจในการทำงาน
- ความหมายและความสำคัญของแรงจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจ
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
- การตั้งเป้าหมายในชีวิต

jabber_online
11
ความฉลาดทางอารมณ์
- ความหมายและความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์
- ลักษณะของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
- แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

jabber_online


12

ความเครียดและการจัดการกับความเครียด
- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
- ผลของความเครียด
- แนวทางการจัดการกับความเครียด

jabber_online
13

สุขภาพจิตและการปรับตัว
- ความหมายของสุขภาพจิตและการปรับตัว
- ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต
- ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต

jabber_online
14
การปรับตัวที่ผิดปกต
- ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย
- กลไกการป้องกันตนเอง
- การจัดการกับความขัดแย้งทางจิต
- แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว

jabber_online
15
สุขภาพจิตครอบครัว
- ความหมายและความสำคัญของครอบครัว
- ลักษณะครอบครัวที่มีปัญหา
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตครอบครัว
- แนวทางแก้ไขครอบครัวที่มีปัญหา
jabber_online