Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

100-104 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ Print E-mail
(Read : 17859 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

(General Education - Human Relations and Personality Development)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
ออนไลน์

1

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
- ความหมายมนุษยสัมพันธ์
- จุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์
- ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
- ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์
- ปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์

jabber_online

2

การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
การเข้าใจตนเอง

  • องค์ประกอบที่ทำให้เรารู้จักตนเอง

การเข้าใจผู้อื่น

  • ธรรมชาติของมนุษย์ด้านต่างๆ : ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการบริหาร

3

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
- ความหมายทั่วไป
- ลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพ
- (6Qs): IQ EQ CQ MQ PQ AQ
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ

4 การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา

5 การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย
- สไตล์การแต่งตัวให้ดูดี
- ดูแลใบหน้าให้ดูดี
- ทรงผมที่ดูดีเหมาะสมกับใบหน้า
- ท่วงท่าที่สง่างาม

6 การปรับปรุงบุคลิกภาพ
- อิริยาบถ
- ความเชื่อมั่น
- สมบัติผู้ดีกับการพัฒนาตนเอง
-สุภาษิตสอนหญิงกับการดำรงชีวิต

7

มารยาททางสังคม

การแสดงออกพฤติกรรมที่ถูกต้องตามมารยาทสังคมไทยและสากลในสถานที่และเวลาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

8
สอบกลางภาค

 

 

 

9 การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์
- องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการ หลักการ สื่อที่ใช้ การสื่อสารภายใน การประสานงาน และปัญหาในการสื่อสาร
- หลักเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่นำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

10 ศิลปะการพูดในโอกาสต่าง ๆ
-การนำหลักวิธีและทฤษฎีการพูดนำมาปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ
- ลักษณะสำคัญของการพูดที่ดี/ไม่ดี
- การปรับปรุงวิธีการพูด
- การพูดในที่สาธารณะ

11 การพัฒนาคนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม
- แนวคิดความเป็นผู้นำ
- การพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
- แนวคิดความเป็นผู้ตาม
- การพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้ตามที่ดี

12 การพัฒนาตนในการทำงานเป็นกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
- ความหมายและลักษณะของการทำงานเป็นกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
- ประเภทและสาเหตุของการทำงานเป็นทีมและเป็นกลุ่ม
- พัฒนาการของกลุ่มและทีมงาน
- โครงสร้างของกลุ่มและทีมงาน
- เทคนิควิธีในการทำงานเป็นกลุ่มและทีม

13 ทักษะการใช้ชีวิต : การบริหาร/ เวลา / ความเครียด / ความขัดแย้ง
- การวางแผนการบริหารเวลา
- การกำหนดความสำคัญของกิจกรรมเพื่อการบริหารเวลา
- การจัดการความเครียดด้วยตนเอง
- เทคนิคการลบความเครียด
- ความขัดแย้งในตนเอง
- วิธีดำเนินการกับความขัดแย้งในตนเอง

14 ทักษะการใช้ชีวิตจากประสบการณ์จริง : การพูด
      (ภาคปฏิบัติ)

15

ทักษะการใช้ชีวิตจากประสบการณ์จริง : First Impression กับโอกาสดี ๆ ในชีวิต

 

 

 

16

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา-บำเพ็ญประโยชน์  ภายใน/ภายนอก  (๑ กิจกรรม)

 

 

 

17
สอบปลายภาค